Eskişehir Ekonomisi

Eskişehir EkonomisiEskişehir Ekonomisi son yıllarda sanayinin gelişimi ile birlikte sosyo-ekonomik yaşamda hızlı bir gelişme göstermiş olup, bu durum yapılan araştırmalarla da, tescil edilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve diğer kamu kuruluşları tarafından ortak yapılan bir araştırmaya göre Eskişehir 2005 yılında Türkiye genelinde 81 il arasında 3. Sırada bulunmaktadır. Yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca hazırlanan “İnsani Gelişmişlik Raporu”nda ise Eskişehir ve Eskişehir Ekonomisi beşeri gelişmişlik ve yaşanabilir kentler düzeyi bakımından ise 3. sırada yer almıştır.

Son olarak Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından gerçekleştirilen “İllerarası Rekabetçilik Endeksi” çalışmasının sonuçlarına göre de, Eskişehir 81 il arasında 6. en rekabetçi il olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bir başlığı olan beşeri sermaye ve yaşam kalitesi endeksine göre ise Eskişehir, Türkiye’de 3. sırada yer almıştır.

Eskişehir sosyal ve kültürel altyapısı

Eskişehir, kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerden biri olup, İstanbul ve Ankara gibi ülkemizin önde gelen iki büyük kentinin ardından modern ve düzenli şehirleşmesi ile diğer Anadolu kentlerine örnek oluşturmaktadır. Eskişehir %86’lık şehirleşme oranı ile ülkemizin, şehirleşme bakımından önde gelen illerinden biridir. Eskişehir Ekonomisi’nin Türkiye’nin GSMH içindeki payı yüzde 1.2 olup, ilimizde kişi başına düşen milli gelir ise 2008 yılı verilerine göre 9.000 dolardır.

Türkiye’nin en güvenli illerin başında gelmektedir

Eskişehir Opera ve BaleEskişehir sosyal ve kültürel altyapısı  ile de diğer Anadolu kentlerinden ayrılan bir yapıya sahiptir. Kent genelinde 33 sinema salonu, Opera, Belediye ve Üniversite Tiyatroları yer almaktadır. Her yıl Eskişehir’de içinde klasik müzik, tiyatro, caz gibi sanatın her alanından etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Eskişehir Festivali ile Uluslararası Sinema Günleri temalı yoğun bir sanatsal etkinlik ortamı yaşanmaktadır. Ayrıca Eskişehir, güvenlik yönünden de Türkiye’nin en güvenli illerin başında gelmektedir.

Kavşak Noktası

Yüksek Hızlı TrenCoğrafi konumunun yarattığı  avantaj ile Eskişehir, tarih boyunca Anadolu’nun batıya açılan kapısı olmuştur. Demiryolu ve karayollarının kavşağında olması, tarımda ve sanayideki gelişmeler ile yer altı kaynaklarının zenginliği, Eskişehir’i ekonomik sanayi ve ticaret bakımdan önemli bir merkez haline getirmiştir.

En Büyük Pay SanayininEskişehir Ekonomisi için son yıllarda dinamizminde hiç şüphesiz en önemli pay sanayinindir. Şehir nüfusunun, kırsal nüfusa göre süratle büyümesi, yetişmiş iş gücü varlığı, pazarlara yakınlığı, enerji ve ham madde kaynaklarının uygunluğu, sanayi için gerekli alt yapı yatırımlarının yeterli oluşu, bölge sanayinin giderek gelişmesini sağlamıştır. İl ekonomisinde sektörlerin payına baktığımızda ise %60 ile Hizmetler Sektörü ilk sırada yer alırken, bunu %30 ile Sanayi Sektörü ve %10 ile Tarım Sektörü izlemektedir. Kaynak:http://www.eso.org.tr/index.php

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Sanayi Odası 1 Kasım 1968 tarihinde, o zamana kadar bir çatı altında oldukları Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odasından ayrılarak, il’de sanayileşmeye hız kazandırmak ve sanayicilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek üzere, bağımsız bir Oda olarak faaliyetlerine başlamıştır. Eskişehir Organize Sanayi BölgesiKurulduğu ilk günden bu güne kadar Eskişehir Sanayi Odası, il ve bölge sanayicisi ile Eskişehir Ekonomisi sorunlarını kamuoyunda her zaman dile getirerek, çözüm önerileri sunmuş, sanayileşmenin önemi konusundaki çalışmalarıyla ülkemizin öncü odalarından biri olmuştur. Eskişehir Sanayi Odasının kurulduğu ilk yıllarda 85 olan üye sayısı, şu anda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 645 firmaya ulaşmıştır. Halen Oda üyesi olan 645 firma 13 meslek komitesi içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Oda yönetimi söz konusu bu grupların kendi içlerinde belirledikleri 2 üye ile Oda meclisini oluşturmakta, bu mecliste kendi içinden yönetim kurulunu belirlemektedir. Odamızın ilk Meclis Başkanı Hüsnü Yerçil’dir. Bu görevi 1974 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra Kazım Alanya görevi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesidevralmış ve 1979 yılına kadar sürdürmüştür. 1979 yılından Eylül-2000 tarihine kadar ise Mesut Erez bu görevi sürdürmüştür. Mesut Erez, bilindiği gibi ülkemiz siyasi tarihinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Mesut Erez geçmiş hükümetler döneminde Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Eylül-2000 tarihinde yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığı görevine Yavuz Zeytinoğlu seçilmiş, 2013 yılı seçimlerinde ise İsmail Kunduracı seçilmiş olup halen devam etmektedir.

İlk Başkan İsmail Kanatlı

Eskişehir Sanayi Odasının ilk Yönetim Kurulu Başkanı ise merhum İsmail Kanatlı’dır. 1968-1972 yılları arasında görev yapmıştır. 1972-1974 yıllarında ise Orhan Erden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1974 yılında ise Mümtaz Zeytinoğlu bu göreve seçilmiştir. Mümtaz Zeytinoğlu’nun görevi elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği 8 Şubat 1979’a dek sürmüştür.Bu dönem Eskişehir Sanayi Odasının ulusal platformda adının en çok duyulduğu bir dönemdir. 

10 yıl Zeytinoğlu

Eskişehir Ekonomisi1979 Kasım ayında yapılan seçimlerde ise başkanlığa Yavuz Zeytinoğlu seçilmiş ve aralıksız olarak 10 yıl bu görevi sürdürmüştür. 1989 yılında yapılan seçimlerle Savaş M. Özaydemir Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir. Odamız bu yolda ülke kalkınmasının ilgilendiren meselelere yasaların kendine vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ciddiyetle eğilmeyi görev olarak benimsemiş bir kurumdur. Bu anlayış, Odamızı meslek kuruluşları arasında hak ettiği seviyeye ulaştırmıştır.

Eskişehir Ticaret Odası

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar esnaf ve zanaatkarlar, yani tarımsal faaliyetler dışındaki iktisadi faaliyetler ile uğraşanlar, ‘Lonca’ adı verilen mesleki kurumlar dahilinde örgütleniyorlardır. İslam uygarlığı içinde Osmanlı Devleti’nden önce kurulmuş diğer İslam devletlerinde de “Fütüvvetahilik” kurumu doğrultusunda Lonca benzeri kurumlar vardı. Sanayi devrimi ve özellikle 1838 Balta Limanı Anlaşması ile Osmanlı dış ticaret rejiminde yaşanan değişim yerli zanaatların çöküşünü hızlandırdı. Loncalar önce işlevlerin yitirdiler. Daha sonra Loncaların varlığı hukuken sonra erdi. Eskişehir Ticaret OdasıTanzimat’tan (1839)sonra ticaret hukukundaki batılılaşma süreci çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odaları kuruldu. İlk kurulanlar yabancı devletlerin Ticaret Odalarıydı. Osmanlı Devletinde ilk yerli Ticaret Odasının kuruluşundan on üç yıl sonra Eskişehir Ticaret ve Ziraat Odası faaliyete başladı. Daha önce yapılan akademik çalışmalarda hicri tarihi miladi tarihe çevirmedeki hatalar nedeniyle bu tarih 1895 olarak belirtilmesine rağmen, yapılan arşiv çalışmalarında 1893 tarihi tespit edildi. Eskişehir Ekonomisi için bu tarihteki ilk yönetim (1311 / 1893 tarihli Salnameye göre) Başkan Zeytunzade Tevfik Efendi, Azalar Karnik Agopyan, Humbo Efendi, Katip Süleyman Efendi’den oluştu. Türkiye’nin yakın dönem tarihinde olduğu gibi ekonomik ve toplumsal tarihin de bir dönüşümün başlangıcını ifade eden II. Meşrutiyet döneminde, Ticaret Odalarının sayısı artarak devam etti. Bu dönemdeki oda sayısı 160’ın üzerindeydi. 14 Haziran 1910 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi kabul edildi. Yayınlanan nizamname çerçevesinde Eskişehir Ticaret Odası’da kendine özel bir nizamname hazırladı. Ali Ulvi (Bayraktar) oda başkanlığına seçildi. Eskişehir Ticaret Odası Müzesi Birinci Dünya Savaşının ekonomik koşulları, savaşan ulusları derinden etkiledi. Bu zor süreçte bile Eskişehir Ticaret Odası varlığını sürdürdü. Mondros Mütarekesi ve sonrasında başlatılan haksız işgallere karşı Mustafa Kemal(Atatürk) ‘in önderliğinde başlatılan Milli Mücadele sürecinin finansmanına Oda üyeleri önemli katkılar sağladı. Eskişehir’in ilk önce İngiliz, daha sonra Yunan işgaline uğraması kente ağır hasarlar verdi. Özellikle Yunan ordusunun çekilmesi sırasında yapılan tahribattan ETO ve Eskişehir Ekonomisi çok etkilendi. Birçok evrak çıkarılan yangınlarla kül oldu. Cumhuriyet dönemi ile birlikte, önceleri Ankara’ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ETO, daha sonra bağımsız olarak çalışmalarını sürdürdü. Kentte sanayinin gelişmesiyle birlikte Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyet alanını genişleten oda, 1968 yılında sanayici üyelerinin isteği, Oda’nın muvafakati ve Ticaret Bakanlığı’nın izniyle Sanayi Odası’nın kurulmasına olanak sağladı. Bu tarihten sonra da oda unvanı Eskişehir Ticaret Odası olarak değiştirildi.

Hits: 150

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

6 + fifteen =